Skip Navigation Links
अध्यापकों की उपलब्धियाँ
SNo Name Designation Name of KV Achievement Photo
1 Mrs.B.Jyothi PRT
(now HM)
Anna Nagar
(now CLRI), Chennai
National Award, 2012
2 Mrs.Bharath Rathna PRT IIT, Chennai National Award, 2012
3 Mrs.R.Shobana PGT(English) Anna Nagar, Chennai KVS National Incentive Award, 2013
4 Mrs.B.Swarnalatha PGT(English) CLRI, Chennai KVS National Incentive Award, 2013
5 Ms.V.Jayasri TGT(English) Anna Nagar, Chennai KVS National Incentive Award, 2013
6 Sri.S.Sadagopan TGT(Sanskrit) NO.1, Tambaram KVS National Incentive Award, 2013
7 Mrs.C.Kanchana PRT No.1, Arakkonam KVS National Incentive Award, 2013
8 Mrs.R.Padmavathi PRT Anna Nagar, Chennai KVS National Incentive Award, 2013
9 Mrs.R.Nandshini PRT IIT/Minambakkam, Chennai KVS National Incentive Award, 2013
10 Mrs.V.Kamala TGT(WE) CLRI, Chennai KVS National Incentive Award, 2013
11 Mrs.K.V.Seetha Lakshmi PGT (Chemistry) Minambakkam, Chennai Innovation & Experimentation Award, 2012-13
12 Sri T.Murali PGT (Physics) DGQA Complex, Chennai Innovation & Experimentation Award, 2012-13

Page Top